Disclaimer

Op deze pagina vindt u onze disclaimer, waarin wij aangeven onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Al onze diensten worden geleverd op basis van een overeenkomst gesloten met Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V., Tweede Bloksweg 54b-56, 2742KK Waddinxveen. Op deze overeenkomst en op toekomstige overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V. van toepassing die onder meer een aansprakelijkheidsbeperking en een volmacht inhouden. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 29043907 en staan vermeld op onze website: www.wagro.nl. Wij verzenden u op verzoek kosteloos een exemplaar.
Gebruik van informatie in e-mailberichten door anderen dan de geadresseerde is verboden.

1. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wagro is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Wagro.

2. Geen garantie op juistheid

Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Wagro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Indien van toepassing: voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  te mogen claimen of te veronderstellen.

3. Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Wagro op deze pagina.